kom. 501-209-459 sklep@alibaba-box.pl

Dane właściciela:

Sklep Sezamik
Ewa Ryczek
ul. Dąbrowskiego 49
89-100 Nakło nad Notecią
NIP: 55 81 29 05 67

Regulamin sklepu internetowego:

§1. Ogólne warunki korzystania z alibaba-box.pl

 1. Zawierana umowa kupna-sprzedaży jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz w zgodzie z niniejszym regulaminem.
 2. Obszar działalności nie przekracza granic terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym, nie istnieje możliwość zakupu spoza Polski i wysyłki poza teren Polski.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczyć ujmowany przez umowę z kupującym towar, wolnym od wad.
 4. Ceny produktów są indywidualnie dobierane do potrzeb klientów. Ceny ustalone w umowie kupna-sprzedaży:

*ustala Klient w zakresie między minimalną, a maksymalną możliwą ceną. Sprzedający natomiast na podstawie tej kwoty dobiera do zamówienia odpowiednią ilość i wartość produktów

*są cenami brutto i zawierają wliczony podatek VAT.

*nie zawierają kosztów wysyłki, które określone są w cenniku dostaw.

*nie zawierają kosztów pakowania formie „ na prezent” (nabywca, za dodatkową opłatą, może wybrać taką formę pakowania produktu).

 1. Terminowość świadczenia usługi określona jest zgodnie z przyjętym przez sklep czasem realizacji zamówień tj.

*kompletacja i wysyłka zamówienia do 72h od zaksięgowania kwoty  zamówienia.

*dostawa zamówienia zależna jest od wyboru przewoźnika (od 1 do 7 dni roboczych od wyjścia paczki z magazynu).
*czas realizacji zamówienia nie zawiera sobót, niedziel oraz dni świątecznych.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika.
 2. Sprzedający zobowiązuje się informować klienta drogą e-mailową o etapach świadczenia zamówienia tj. przygotowanie zamówienia, wysyłka zamówienia oraz o numerze i stronie śledzenia przesyłki.
 3. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
  porozumiewania na odległość, a Kupujący ponosi koszty komunikacji w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawności działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza.

*w przypadku niepoprawności działania strony na którejś z wymienionych przeglądarek, Sprzedający uprasza się o zgłoszenie problemu poprzez formularz kontaktowy na stronie www.alibaba-box.pl.

 1. Kupujący zobowiązany jest do:

*niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
*korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
*niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
niezamówionej informacji handlowej (spam),
*korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
*korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
*korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
współżycia społecznego i etyki.

 1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się do ogólnie przyjętych zasad RODO, tj.

*wykorzystanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz przechowywanie ich przez 2 lata od potwierdzenia odbioru zamówienia przez klienta.

*nie wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych.

*nie udzielania informacji o danych osobowych podmiotom trzecim, wyjątek stanowią służby bezpieczeństwa po okazaniu stosownego upoważnienia.

*sprzedający wymaga wyłącznie dane osobowe potrzebne do wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży.

*sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o potrzebach przetwarzania danych osobowych, przed zawiązaniem umowy kupna-sprzedaży, poprzez konieczność zaznaczenia odpowiednich zgód przy procesie zakupu.

 1. Klientowi przysługuje prawo, do pozostawienia swojego adresu e-mail na potrzeby marketingowe sklepu alibaba-box.pl. Możliwość zapisania się do newslettera jest dobrowolna i niekonieczna.

§2 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24h na dobę, natomiast Sprzedawca zastrzega, że zamówienia złożone po godzinie 18:00 każdego dnia roboczego, będą realizowane dopiero następnego dnia roboczego.
 2. Proces składania zamówienia został szczegółowo opisany i udostępniony na stronie alibaba-box.pl w zakładce „Jak zamawiać”
 3. Umowa kupna-sprzedaży zaczyna obowiązywać obie strony w momencie złożenia zamówienia i wykonania płatności przez Kupującego, o czym Kupujący jest automatycznie informowany drogą e-mailową.
 4. Sprzedający tymczasowo nie umożliwia płatności za pobraniem.
 5. Wysłanie przedmiotu następuje w terminie do 72h od zaksięgowania płatności.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dowodem sprzedaży (rachunkiem uproszczonym) wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonym potwierdzeniem zakupu.

 §3 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Z uwagi na przyjętą formułę sprzedaży towaru jako boksy, towar można zwrócić jedynie w całości, nie ma możliwości zwrotu wybranych produktów.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia produktów, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru wraz z formularze zwrotu, który dołączony jest do każdego zamówienia i dostępny na stronie.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi drogą e-mailową (na adres podany przy zawieraniu umowy inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczyłpotwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, konsument nie ma prawa zwrotu zamówionego towaru.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta oraz dostarczenia zwróconych dóbr, zwróci  Konsumentowi   dokonane przez niego płatności, bez zwrotu kosztów dostarczenia Konsumentowi rzeczy i kosztów pakowania w formie „na prezent”.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na numer konta Konsumenta podane  formularzu zwrotu. W wyjątkowych sytuacjach zwrot należności może nastąpić w inny wskazany sposób.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  Sprzedający nie sprawuje kontroli  i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 12. Ponadto z uwagi na sposób pakowania produktów, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy przedmiot umowy zostanie rozpakowany z oryginalnego opakowania, a sposób ponownego zapakowanie będzie wskazywał na ślady użytkowania produktu  lub niefabrycznego jego zapakowania, bądź też opakowanie ulegnie zniszczeniu.
 13. Sprzedający zastrzega sobie, że produkty zwracane należy zwrócić w stanie niepogorszonym, aniżeli w momencie dostarczenia do klienta oraz zobowiązuje się do prowadzenia fotorelacji i archiwizacji przez okres co najmniej 60dni materiałów potwierdzających rzetelne świadczenie sprzedaży w zakresie jakości produktów.

 §4 Reklamacja

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Produkty przed wysyłką są sprawdzane, za wyjątkiem zapakowanych w sposób uniemożliwiający ich ponowne zapakowanie bez uszkodzenia opakowania.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem nie jest Konsumentem.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument w ciągu 14 dni od dostarczenia przez kuriera, ma prawo:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne Produktu należy przesłać wraz z produktem na adres ul.Staszica 22, 89-100 Nakło nad Notecią, podając jako nadawcę Ewę Ryczek oraz powinno ono zawierać:

*informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady;

*żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

*dane kontaktowe składającego reklamację – usprawni to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, jednak nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.

 1. Przesłanie produktu do Sprzedawcy jest niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi.
 1. Jeżeli Konsument będzie żądał obniżenia ceny w ramach reklamacji możliwe jeśli rozpatrzenie reklamacji bez konieczność przesyłam Produktu do Sprzedawcy, jednak w tym wypadku konieczne jest przesłanie Sprzedawcy na adres e-mail (…) dokładnych zdjęć wraz z opisem uszkodzenie.
 1. W zakresie składania reklamacji Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sklep.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie produktu wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

* imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu i przesłanie  zamówienia
*
adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
*
miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
*
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
*
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
*
numer rachunku bankowego – niezbędne do zwrotu pieniędzy w razie odstąpienia od umowy

 1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może być interpretowane w sposób naruszający prawa Kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek punktu regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający  bezwzględne podporządkuje  się i będzie stosował prawa powszechnie obowiązujące w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://alibaba-box.pl/strona/regulamin).  Kupujący przy składaniu zamówienia akceptuje regulamin, który obowiązuje w trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej. W przypadku zmiany regulaminu, jeżeli Kupującego uzna, że obowiązujący go  regulamin jest mniej korzystny od aktualnego może poinformować Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, za zgodą Konsumenta rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub
  procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  Konsument może także wybrać inną równoważną i zgodną z prawem metodę
  przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów jak np.:
 4. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
 5. dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród
  znajdujących się w rejestrze UOKiK.

Sprzedający oświadcza, że będzie wyrażał zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Ryczek, 28 listopada 2018)

×
×

Koszyk